OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Informácia podľa § 15 ods. 1 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZOOÚ“)

Prevádzkovateľom tejto webstránky je Spoločnosť Studio JS, s.r.o., Krásno nad Kysucou, Krásno nad Kysucou 023 02, Slovenská republika, IČO: 46 376 194 (ďalej len „prevádzkovateľ“).

Sprostredkovateľom je Ing. Marian Kišac, PhD. podriadený finančný agent (ďalej len „sprostredkovateľ“). Prevádzkovateľa a sprostredkovateľa si môžete overiť v obchodnom registri na http://www.orsr.sk/ a v registri finančných agentov a poradcov Národnej banky Slovenska https://regfap.nbs.sk/

Podriadený finančný agent Ing. Marian Kišac, PhD., Plzenská 17/7, 83103 Bratislava, Registračné číslo v NBS: 238664, spracúva osobné údaje klientov v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“) v mene spoločnosti UNIVERSAL maklérsky dom a.s. ČERVEŇOVA 18, 811 03 BRATISLAVA, a to za účelom predkladania ponúk na uzavretie zmlúv o poskytnutí finančnej služby, ich realizácie, ako i poskytnutia odbornej pomoci v oblasti finančných služieb klientom.

Účelom spracúvania osobných údajov je sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností a poskytovanie finančného sprostredkovania podľa zákona č. 186/2009 Z.z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve“), a to najmä:

 • predkladanie ponúk na uzavretie zmluvy o poskytnutí finančnej služby, uzavieranie zmluvy o poskytnutí finančnej služby a vykonávanie ďalších činností smerujúcich k uzavretiu alebo k zmene zmluvy o poskytnutí finančnej služby,
 • poskytovanie odbornej pomoci, informácií a odporúčaní klientovi na účely uzavretia, zmeny alebo ukončenia zmluvy o poskytnutí finančnej služby,
 • spolupráca pri správe zmluvy o poskytnutí finančnej služby, ak charakter finančnej služby takú spoluprácu umožňuje,
 • spolupráca pri vybavovaní nárokov a plnení plynúcich klientovi zo zmluvy o poskytnutí finančnej služby, najmä v súvislosti s udalosťami rozhodujúcimi pre vznik takýchto nárokov, ak charakter finančnej služby takúto spoluprácu umožňuje.

Zoznam spracúvaných osobných údajov bez súhlasu dotknutej osoby je v rozsahu § 31 zákona o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve:

 1. meno, priezvisko, trvalý pobyt, adresa prechodného pobytu, rodné číslo, ak je pridelené, dátum narodenia, štátna príslušnosť, druh a číslo dokladu totožnosti, ak ide o fyzickú osobu vrátane fyzickej osoby zastupujúcej právnickú osobu; ak ide o fyzickú osobu, ktorá je podnikateľom, aj adresa miesta podnikania, označenie registra alebo inej evidencie, v ktorej je podnikajúca fyzická osoba zapísaná, a číslo zápisu do tohto registra alebo evidencie,
 2. názov, identifikačné číslo, ak je pridelené, adresa sídla, adresa umiestnenia podniku alebo organizačných zložiek a iná adresa miesta činnosti, zoznamu členov štatutárneho orgánu tejto právnickej osoby a údajov o nich v rozsahu podľa písmena a), označenie registra alebo inej evidencie, v ktorej je táto právnická osoba zapísaná a číslo zápisu do tohto registra alebo evidencie, ak ide o právnickú osobu
 3. kontaktné telefónne číslo, faxové číslo a adresa elektronickej pošty, ak ich má,
 4. doklady a údajov preukazujúcich oprávnenie na zastupovanie, ak ide o zástupcu a splnenie ostatných požiadaviek a podmienok, ktoré sú ustanovené týmto zákonom alebo osobitnými predpismi, ktoré sa vzťahujú na vykonávanie finančného sprostredkovania alebo finančného poradenstva alebo ktoré sú dohodnuté s finančným agentom alebo s finančným poradcom.

● Osobné údaje z dokladu totožnosti v rozsahu obrazová podobizeň, titul, meno, priezvisko, rodné priezvisko, rodné číslo, dátum narodenia, miesto a okres narodenia, trvalý pobyt, adresa prechodného pobytu, štátna príslušnosť, záznam o obmedzení spôsobilosti na právne úkony, druh a číslo dokladu totožnosti, vydávajúci orgán, dátum vydania a platnosť dokladu totožnosti, a ďalšie údaje z dokladov preukazujúcich údaje, na ktoré sa vzťahuje písm. b) až d), je prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ oprávnený získavať od klienta alebo zástupcu klienta kopírovaním, skenovaním alebo iným zaznamenávaním aj bez súhlasu dotknutej osoby.

● V prípade, ak sa spracúvajú ďalšie osobné údaje, tieto sú spracúvané na základe písomného súhlasu dotknutej osoby.

Okruh dotknutých osôb predstavujú fyzické a právnické osoby, ktorým je poskytované finančné sprostredkovanie (klienti), ako aj fyzické a právnické osoby, ktorým je predložená ponuka alebo výzva na účely poskytovania finančného sprostredkovania (potenciálni klienti).

Prevádzkovateľ má povinnosť viesť a uchovávať evidenciu všetkých dokumentov obsahujúcich práva a povinnosti klienta, ako aj jeho osobné údaje a iné informácie od klienta a od zástupcu klienta po dobu minimálne 10 rokov od začiatku platnosti zmluvy o poskytnutí finančnej služby,

Osobné údaje klienta nebudú sprístupnené tretej osobe, okrem prípadov, ak túto povinnosť ukladá zákon, alebo ak je sprístupnenie zmluvne dohodnuté medzi prevádzkovateľom alebo sprostredkovateľom a klientom ako dotknutou osobou.

Osobné údaje klienta nebudú poskytnuté tretej osobe, okrem prípadov, ak túto povinnosť ukladá zákon, alebo ak je poskytnutie zmluvne dohodnuté medzi prevádzkovateľom alebo sprostredkovateľom a klientom ako dotknutou osobou v súvislosti so zmluvami medzi prevádzkovateľom a tretími osobami.

Osobné údaje klienta sú na základe písomného súhlasu klienta poskytnuté a sprístupnené týmto finančným inštitúciám:

 • Československá obchodná banka, a.s.,
 • Prima banka Slovensko, a.s.,
 • Všeobecná úverová banka, a.s.,
 • OTP Banka Slovensko, a.s.,
 • Slovenská sporiteľňa, a.s.,
 • Tatra banka, a.s.,
 • UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky,
 • Sberbank Slovensko, a.s.,
 • BKS Bank AG, pobočka zahraničnej banky v SR
 • Oberbank AG pobočka zahraničnej banky v Slovenskej republike,
 • mBank S.A., pobočka zahraničnej banky,
 • Consumer Finance Holding, a.s.,
 • Wüstenrot stavebná sporiteľňa, a. s.,
 • AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo, pobočka Slovensko.

Osobné údaje nebudú zverejnené.

Práva dotknutej osoby pri spracúvaní osobných údajov sú upravené najmä v § 28 ZOOÚ. Dotknutá osoba má najmä právo na základe písomnej žiadosti od prevádzkovateľa vyžadovať:

 1. a) potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané,
 2. b) vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačných systémoch prevádzkovateľa v rozsahu: identifikačné údaje prevádzkovateľa, identifikačné údaje sprostredkovateľa, účel spracúvania osobných údajov, zoznam alebo rozsah spracúvaných osobných údajov, iné doplňujúce informácie (napr. poučenie o dobrovoľnosti alebo povinnosti poskytnúť osobné údaje, čas platnosti súhlasu, ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby, tretie strany, okruh príjemcov, formu zverejnenia, tretie krajiny) a postup spracúvania a vyhodnocovania operácií,
 3. c) vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje na spracúvanie,
 4. d) vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
 5. e) opravu alebo likvidáciu jej nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
 6. f) likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie
 7. g) likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,
 8. h) blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti.

Právo dotknutej osoby podľa bodu písm. e) a f) je možné obmedziť, len ak takéto obmedzenie vyplýva z osobitného zákona, alebo jeho uplatnením by bola porušená ochrana dotknutej osoby, alebo by boli porušené práva a slobody iných osôb.

Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, má právo u prevádzkovateľa kedykoľvek namietať voči spracúvaniu osobných údajov na iné účely ako sú uvedené v zákone o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a žiadať o ich likvidáciu,

Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, kedykoľvek u prevádzkovateľa namietať a nepodrobiť sa rozhodnutiu prevádzkovateľa, ktoré by malo pre ne právne účinky alebo významný dosah, ak sa takéto rozhodnutie vydá výlučne na základe úkonov automatizovaného spracúvania osobných údajov.

Dotknutá osoba má právo žiadať prevádzkovateľa o preskúmanie vydaného rozhodnutia metódou odlišnou od automatizovanej formy spracúvania, pričom prevádzkovateľ je povinný žiadosti vyhovieť a to tak, že rozhodujúcu úlohu pri preskúmaní rozhodnutia bude mať oprávnená osoba prevádzkovateľa. O spôsobe preskúmania a výsledku zistenia prevádzkovateľ informuje dotknutú osobu v lehote do 30 dní od prijatia žiadosti.

Dotknutá osoba môže uplatniť svoje právo:

a) písomne, pričom z obsahu jej žiadosti musí vyplývať, že uplatňuje svoje právo; žiadosť podanú elektronickou poštou alebo faxom musí dotknutá osoba písomne doručiť prevádzkovateľovi najneskôr do troch dní odo dňa jej odoslania,

b) osobne ústnou formou do zápisnice, z ktorej musí byť zrejmé, kto právo uplatnil, čoho sa domáha a kedy a kto vyhotovil zápisnicu, jeho podpis a podpis dotknutej osoby; kópiu zápisnice je prevádzkovateľ povinný odovzdať dotknutej osobe,

c) u sprostredkovateľa podľa písmena a) alebo písmena b), pričom sprostredkovateľ je povinný túto žiadosť alebo zápisnicu odovzdať prevádzkovateľovi bez zbytočného odkladu.

Dotknutá osoba pri podozrení, že jej osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.

Ak dotknutá osoba nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu jej práva môže uplatniť zákonný zástupca.

Ak dotknutá osoba nežije, jej práva, ktoré mala podľa zákona o ochrane osobných údajov, môže uplatniť osoba blízka.

Dotknutá osoba má právo požiadať o preukázanie totožnosti osoby poverenej získavaním osobných údajov.

Súhlas so spracúvaním osobných údajov platí do jeho odvolania. Tento súhlas je možné kedykoľvek písomne odvolať oznámením zaslaným na adresu sídla spoločnosti UNIVERSAL maklérsky dom a.s. ČERVEŇOVA 18, 811 03 BRATISLAVA. Práva podľa § 28 zákona o ochrane osobných údajov ostávajú zachované.

Napíšte nám

Máte záujem o hypotekárny úver? Ide predsa o Vaše peniaze ...

Nerozumiete nejakej skratke ?

prečítajte si ich význam v našom HYPOslovníku

Taktiež  by Vás mohlo zaujímať